Publicidad

divendres, 28 de febrer de 2014

Preguntes habituals sobre formació

Les preguntes habituals sobre formació a una entrevista de feina són:

1- Per què va estudiar...
2- Que asignatures li agradaven més i menys i per què.
3- En quina mida les seves qualificacions es deuen al seu esforç personal  i en quina mida a la seva intel·ligència.
4. Per què va abandonar els estudis.
5- Qual és la seva experiència més gratificant durant la seva vida d'estudiant.
6- Pensa proseguir o ampliar els seus estudis d'alguna manera.
7- Si tornés a començar els seus estudis que faria de forma diferent.
8- Que cursos complementaris ha realitzat i per a que li han servit.


dijous, 27 de febrer de 2014

Crear un projecte de comunicació digital

En aquest enllaç, tenim set consells per crear un projecte de comunicació digital i que són els següents:

1- Definir el tipus de projecte.
2- Pensar el nom.
3- Analitzar la competència.
4- Definir el perfil de l'audiència.
5- Innovar i pensar en els continguts.
6- Finançar i comercialitzar.
7- Estructurar i disenyar el lloc.


dilluns, 24 de febrer de 2014

Preguntes habituals de feina i treballs anteriors

Quan s'afronta una entrevista hi ha diverses preguntes sobre diferents temes. Avui afrontarem les preguntes sobre feines i treballs anteriors que solen ser les següents:

1. Parle'm de les seves activitats al marge dels seus estudis.
2. Va realitzar alguna feina d'estudiant.
3. Que va aprendre d'aqueslls treballs.
4. Quant li pagaven.
5. Havia de supervisar la feina d'algú.
6. Quina funció tenia en aquell treball.
7. Qual de les seves feines anteriors li va agradar més i menys i per què.
8. Qual fou el seu projecte o solució més creatiu.
9. Com es portava amb els seus companys, caps i subordinats.
10. Qual fou la situació més desagradable en la qual es va veure i com la va fer front.
11. Descrigui el millot i el pitjor cap que ha tingut.
12. Descrigui un dia tipic en la seva anterior feina.
13. Com va aconseguir aquella feina.
14. Que sap a prop de la nostra empresa.
15. Que li atrau d'ella.
16. Que ambient de treball prefereix.
17. Segons la seva opinió quina relació ha d'existir entre un cap i un col·laborador immediat.
18. Estaria disposat a treslladar-se a viure a altra ciutat o pais i a viatjar frecuentment.
19. Té alguna preferència geogràfica.
20. Que departament li atrau més.
21. Quals són els seus punts forts i dèbils per aquest lloc.
22. Que es veig fent dins de cinc o de deu anys.
23. Quals són els seus objectius a llarg termini.
24. Com es va assabentar de l'existència d'aquests lloc.
25. Per què creu que va tenir èxit en aquesta funció.
26. Amb que tipus de cap li agradaria treballar.


dijous, 20 de febrer de 2014

Consells per a superar proves de selecció

Per a superar les proves psicotècniques, s'han de tenir en compte els següents consells:

- Prestar atenció a les instruccions.
- Donar una ullada ràpida.
- Planificar el temps.
- Concentrar-se en la prova.
- Escollir la resposta correcta.
- Contestar primer les més senzilles.
- Repasar el qüestionari.
- Les preguntes errades poden puntuar malament.
- No canviar resposta davant el dubte.
- Prestar atenció a les paraules clau.
- Actuar per exclusió per arribar a la resposta correcta.
- Comprovar errades mecàniques.

Per a superar les proves de personalitat s'han de tenir en compte els següents consells:

- Contestar sincerament.
- No pensar massa les respostes.
- Procurar definir-se.
- No deixar qüestions sense contestar.
- Mostrar-se tal com s'es.


dilluns, 17 de febrer de 2014

Emprendre en temps de crisi (Joan Torrent Sellens)Llibre: Emprendre en temps de crisi.
Coordinador: Joan Torrent Sellens.
Editorial: UOC.

El llibre, coordinat per Joan Torrent Sellens, fa un estudi de la situació de l'emprenedoria a Catalunya, durant aquest temps de crisi que estem vivint, analitzant els resultats de l'emprenedoria innovadora i el seu procés de generació de valor en xarxa.

Els resultats donen bones noticies malgrat la crisis perquè l'economia catalana amplia la seva base emprenedora innovadora, evolucionant cap a una xarxa de negocis.

El llibre consta de cinc capítols i unes conclusions, on es tracta de l'emprenedoria, l'empresa catalana sorgida en temps de crisi, la innocació a la nova empresa catalana, la productivitat i la competitivitat a la nova empresa catalana y la solvència, rendibilitat i capacitat de creixement de la nova empresa catalana.

Les conclusions tracten de l'emprenedoria innovadora i la nova xarxa de microempreses eficients i competitives a Catalunya, finalitzant amb dos annexxos amb el qüestionari de la investigació i el treball de camp de la investigació.

Es tracta d'un llibre excesivament tècnic, molt dificil d'entendre pels que no són economistes, però en el qual es pot observar que malgrat la crisi, la petita i mitjana empresa catalana funciona.


diumenge, 16 de febrer de 2014

Curso de Community Manager (Oscar Rodríguez Fernández)Libro: Curso de Community Manager.
Autor: Oscar Rodríguez Fernández.
Editorial: Anaya Multimedia.

Se trata de un completo libro para aprender todos los secretos de la profesión de Community Manager, tan esencial hoy en dia en todo tipo de empresa para su perfecta visión en todas las redes sociales, que sin duda ha cambiado la relación de las empresas con su cliente.

El libro enseña a gestionar la imagen de las empreas en Internet y en las redes sociales, conociendo las técnicas de marqueting online y sus estrategias para un mejor posicionamiento.

El libro consta de una introducción y de dieciseis capítulos, en donde se da una amplia perspectiva sobre esta profesión. La introducción trata de la estructura del libro y a las personas a las cuáles va dirigido.

El capítulo uno está dedicado al nuevo escenario y al nuevo consumidor, haciendo hincapié en la inmediatez del producto y de lo que busca el consumidor con los social media.

El capítulo dos trata de los conceptos social media imprescindibles, dando importancia a las aplicaciones móviles y a la analítica.

El capítulo tres trata del futuro social inminente, dedicando un amplio apartado a la web 3.0, que ya está por venir o casi implantada.

El capítulo cuatro está dedicado a la profesión del Community Manager, tratando de su definición, su perfil profesional, sus actitudes y aptitudes, su día a día y sus responsabilidades.

El capítulo cinco está dedicado al Social Media Plan, tratando de las estrategias para establecerlo como la monitorización, la definición, la ejecución y la medición.

El capítulo seis habla de la comunidad y la conversión, tratando de su importancia y los conceptos a desarrollar así como de los errores más frecuentes.

El capítulo siete está dedicado al contenido, la conversación y la publicación, haciendo hincapie en desarrollar un buen marqueting de contenidos, su importancia y la estrategia.

Con el capítulo ocho se inicia una serie de capítulos dedicados a las diferentes plataformas, tratando en este sobre el blog, su importancia, su elección y su frecuencia de actualización.

El capítulo nueve está dedicado al Facebook, sus beneficios, sus estrategias, los tipos de cuentas, sus aplicaciones y su analítica.

El capítulo diez se dedica a Twitter, siguiendo una estructura parecida al de Facebook, con sus diferentes campañas y estategias y sus distintantas aplicaciones.

El capítulo once trata de otras plataformas sociales como Google+, Flickr, Youtube, Linkedin, Foursquare, Quora y Pinterest, describiendo sus diferentes características.

El capítulo doce está dedicado al Posicionamiento Web y Social, hablando de la importancia de las palabras clave y las diferencias entre los dos posicionamientos.

El capítulo trece está dedicado a la Monitorización y a la Analítica, haciendo una definición de lo que es cada cosa y de las distintas herramientas a emplear.

El Capítulo catorce habla del Roi social, definiéndolo y hablando de su impacto en las relaciones con el retorno de la inversión.

El capítulo quince trata de las distintas herramientas y aplicaciones que se pueden disponer, siendo de los más amplios, realizando la explicación y definición de cada una de ellas según diversas categorías.

El capítulo dieciseis y último trata del contenido legal y adecuado, centrándose en los distintos tipos de Copyright, sobre todo en el Creative Commons.

Sin lugar a dudas se trata de un interesante y completo libro para profundizar en la profesión de Community Manager, no solo para los iniciados, sino también para los expertos.


divendres, 14 de febrer de 2014

Distintes proves de selecció

Les empreses, segons la feina, solen fer a part de l'entrevista, diverses proves de selecció, entre les quals troben les següents:

1- Professionals.
2- Psicotècniques.

* Test d'intel·ligència.
* Test d'aptituds.

A- Verbals.
B- Numèrics.
C- Raonament.
D- Administratius.

3- Personalitat.
4- Altres.

A- Coneixements.
B- Grafològiques.
C- Dinàmiques de grup.


dimarts, 11 de febrer de 2014

Consells per a l'elaboració d'un curriculum

Per a elaborar un bon curriculum, s'han de tenir en compte aquests consells:

- Atreure l'atenció de la persona encarregada de llegir-lo.
- Exposar de forma clara la informació.
- Donar una imatge favorable.
- Interessar a la persona encarregada de la selecció.
- Realitzar-lo adaptat al lloc de treball.
- Escriure'l a ordinador.
- Utilitzar un paper que cridi l'atenció.
- Evitar enviar fotocopia.
- Facilitar que trobin la informació important quan abans.
- Escriu'l en to impersonal.
- Màxim dues pàgines.
- Ometre dades que perjudiquin.
- Indicar titulació més alta.
- Qualificacions acadèmiques només si són bones.
- No incloure dades falsos.
- Cuidar l'ortografia.


dissabte, 8 de febrer de 2014

Glosari de termes bibliotecaris

En aquest enllaç del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport trobem un Glosari de termes bibliotecaris que tot professional de les biblioteques ha de tenir.


dijous, 6 de febrer de 2014

Passos de la feina pública

La feina pública és malgrat la reducció de convocatòries per la crisi una més de les moltes alternatives laborals que tenim. Per a obtenir una feina pública s'han de seguir els següents passos:

1. Publicació de l'oferta.
2. Convocatòria de l'oposició.
3. Presentació d'instàncies.
4. Llista d'admesos a examen.
5. Anunci de data de primer examen.
6. Realització d'examen.
7. Llista d'aprovats.
8. Presentació de documents.
9. Sol·licitud de destí.
10. Anomenament i presa de possessió.