Publicidad

Feines dels bibliotecaris-documentalistesBIBLIOTECARIS-DOCUMENTALISTES. QUÈ SABEM FER I QUÈ OFERIM A LES ORGANITZACIONS DEL SEGLE XXI

INTRODUCCIÓ


Els professionals de la informació som experts en gestionar la informació interna i externa d´una organització de manera que sigui un dels seus actius més valuosos.

L´evolució de les tecnologies i les necessitats canviants de les empreses han portat a la creació de nous perfils professionals lligats a la Gestió de la Informació.

EXPERTS EN TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ (TIC)

Administrador de serveis electrònics d´informació. Garanteix la coherència global del contingut i l´evolució de l´arquitectura d´un sistema d´informació documental informatitzat, la seva producció, el seu control i la seva difusió.

Administrador-director d´una xarxa documental. Garanteix la coordinació entre estructures o persones que constitueixen una xarxa de cooperació documental. En la majoria de casos, la xarxa documental és productora d´un o diversos serveis electrònics d´informació. Organitza la cooperació entre les diferents entitats de la xarxa, tant per distribuir els recursos documentals com les activitats sistematitzades de producció, explotació i difusió de les dades.

Analista d´informació. Analitza requeriments, descriu les funcionalitats i defineix el test de proves i validació de la qualitat d´un sistema d´informació.

Arquitecte de continguts. Selecciona i organitza recursos d´informació amb l´objectiu de facilitar l´accés per part dels usuaris finals, amb especial atenció a la usuabilitat i orientació a l´usuari.

Dissenyador conceptual multimedia. Transforma una idea de publicació en obra interactiva de caràcter professional, pedagògica, etc., en funció de les característiques dels públics identificats. Selecciona i estructura la informació per oferir en un o diversos recorreguts de consulta als usuaris del producte. Desenvolupa tantes versions com suports disponibles al mercat: en línia, cd-rom, regals corporatius, etc.

Expert en usuabilitat. Dissenyador d´interficies d´usuaris. Dissenya interfícies d´usuaris, defineix i avalua els paràmetres de navegació, ús i qualitat de sistemes i aplicacions.

Gestor de bases de dades documental. Administra un tipus particular de servei d´informació electrònica, que són les bases de dades documentals.

Gestor d´informació. Gestiona, dissenya i desenvolupa els sistemes d´informació en una organització, especialment en l´àmbit de les noves tecnologies.

Webmaster. Dins del marc d´un servei electrònic de tecnologies Internet, assegura l´explotació tècnica i funcional del servei.

EXPERTS DEL SECTOR EMPRESARIAL


Arquitecte del coneixement. Contribueix a la transferència de saber i saber fer, vetlla per la capitalització de coneixements adquirits o desenvolupats per l´empresa i participa en la gestió dels dispositius que faciliten la mobilització d´aquest per personal.

Agent d´informació. Assegura la interacció entre els seus clients, sol·licitants d´informació, i les fonts d´informació pertinents i els sistemes d´informació, amb el component de valor afegit. Exerceix sovint a empreses de servei o a organismes públics altament especialitzats.

Expert en vigilància empresarial. Expert en vigilància competitiva. Especialista en Informació Empresarial. Selecciona i tracta informació sobre l´evolució de l´entorn (tècnica, competència, econòmica, reglamentària, etc.) de l´empresa per ajudar a la presa de decisió. En funció de l´empresa, aquest perfil s´orientarà més cap a activitats d´anàlisi estratègica, d´estudis, de productes o de recerca.

Expert en documentació tècnica. Documentalista tècnic. Garanteix la coherència i la gestió dels documents (plans, especificacions, manuals, etc.) associats a diferents configuracions de productes, materials o no, de l´empresa.

Expert en estudis documentals. Davant d´una problemàtica donada, recull la documentació útil i prepara un document de síntesi adreçat a un públic determinat.

CONSULTORS I FORMADORS


Consultor de sistemes de gestió documental. Aconsella a les empreses en el camp de la informació documental sobre els aspectes següents: organització, tecnologies de la informació, estratègia i gestió, màrqueting, acció comercial, producció, recursos humans, comunicació i fins i tot sobre el marc jurídic i fiscal.

Consultor-formador en informació i documentació. Aconsella a les empreses en el camp de la formació permanent en matèria d´informació i documentació, i concep i dinamitza les accions de formació en aquest àmbit.

Formador d´usuaris. Assegura les accions de formació per als usuaris del servei d´informació. Aquestes accions són essencialment sobre la recerca, el tractament i la gestió d´informació, amb l´objectiu de que els usuaris siguin autònoms.

Profesor-investigador en ciències de la informació. Consagrat a la docència i a la recerca científica, i en tant que membre de la comunitat professional universitària, als aspectes teòrics i o aplicats de les ciències i tècniques de la informació i la documentació.

BIBLIOTECARIS-DOCUMENTALISTES


Analista-Indexador-Catalogador. Garanteix el tractament intel·lectual dels documents; extreu dels documents les dades textuals, conceptuals o factuals, les codifica o les formalitza amb la finalitat d´alimentar una base de dades o d´elaborar un producte documental d´alta qualitat.

Arxiver d´empresa-Documentalista arxiver. Té cura, amb finalitat patrimonial, del conjunt dels arxius, inclosos els arxius vius, en el si d´una empresa i els comunica als que en tenen dret.

Bibliògraf. Elabora a demanda bibliografies generals o especialitzades sobre una matèria, un autor, un país, una època.

Bibliotecari. Té cura d´un fons documental (independentment dels formats) i posa a disposició de qui sol·licita informació i dels usuaris potencials els documents pertinents i útils per satisfer les seves necessitats i interessos. Normalment treballa en el context d´una biblioteca o centre de documentació, tant en un àmbit generalista com especialitzat.

Documentalista. Posa a disposició dels seus usuaris la informació sol·licitada, tant conceptual com factual, extreta de diverses fonts, satisfent les seves necessitats d´informació, a un cost i a un termini raonables. Pot exercir en un àmbit generalista o especialitzat.

Especialista en productes documentals. Concep i realitza els productes derivats d´informacions primàries o secundàries: anuari, butlletí bibliogràfic, catàleg de recursos, dossier documentals, servei d´alerta, revista de premsa, repertori, lloc web documental,etc.

Expert en llenguatges documentals. Ontologista. Expert en taxonomies. Posa a l´abast dels usuaris (usuaris finals i analistes-indexadors), un llenguatge o vocabulari adaptat destinat a millorar la pertinència del sistema d´informació i documentació. Té cura i fa evolucionar un llenguatge documental (tesaure, lèxic, vocabulari, taxonomia).

Referencista. Expert en la recerca d´informació. Garanteix la interacció entre els seus clients i els recursos d´informació, analitza i interpreta les necessitats, recerca la informació apropiada per tots els mitjans legals, la processa i la proveeix en les modalitats apropiades.

SOM ESPECIALISTES EN....

·        Aconsellar les empreses en tot els aspectes relacionats amb la gestió de la informació i el coneixement: selecció, organització, tractament i difusió.

 • Aconsellar a les organitzacions en el camp de la formació permanent en matèria d´informació i documentació.

 • Actuar com a interlocutor entre els clients i els recursos d´informació.

 • Analitzar requeriments, descripció de funcionalitat i definició del test de proves i validació de la qualitat del sistema d´informació.

 • Assegurar l´explotació tècnica i o funcional d´un lloc web, d´una Intranet o una Extranet.

 • Assessorar a les empreses sobre les fonts documentals útils i la seva integració a l´activitat de l´empresa.

 •  Confeccionar subproductes derivats de fonts d´informació (dossier de premsa, anuaris, informes, etc.).

 • Definir i avaluar els paràmetres de navegació, ús i qualitat de sistemes i aplicacions.

 • Dissenyar interfícies d´usuaris.

 • Elaborar bibliografies.

 • Elaborar i mantenir llenguatges documentals adients al sistema d´informació i als seus usuaris (tesaures, taxonomies, etc.).

 • Elaborar productes documentals.

 • Formar als usuaris en tècniques i practiques documentals.

 • Gestionar fons documentals (tractament, serveis i difusió).

 • Gestionar l´arxiu de l´empresa.

 • Gestionar, dissenyar i desenvolupar els sistemes d´informació en una organització, especialment en l´àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació.

 • Impartir ensenyaments universitaris sobre ciències de la informació i de la documentació.

 • Realitzar el tractament intel·lectual de qualsevol tipus i suports documentals.

 • Realitzar recerques d´informació especialitzades.

 • Seleccionar i analitzar informació critica per a l´empresa i sobre l´evolució del seu entorn.

 • Seleccionar i organitzar recursos d´informació amb l´objectiu de facilitar l´accés amb especial atenció a la usuabilitat i orientació a l´usuari.

 • Sensibilitzar i motivar als usuaris (interns o externs) en la recerca i la gestió de la informació.

 • Supervisar i gestionar la documentació de caràcter tècnic generada per l´empresa.

 • Transformar una idea de publicació en obra interactiva de caràcter professional, pedagògica, etc.

 • Vetllar per la capitalització de coneixements adquirits o desenvolupats per l´empresa.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada